شرکت کونامی برای کار روی Silent Hill به دنبال جذب نیرو است

شرکت کونامی برای کار روی Silent Hill به دنبال جذب نیرو است

هرچند که سه پروژه آتی Silent Hill به طور رسمی معرفی شده‌ بودند، ولی شایعاتی نیز مبنی بر این‌که پروژه‌های…

ادامه مطلب شرکت کونامی برای کار روی Silent Hill به دنبال جذب نیرو است